CONTESTATIE PRIVIND TERGIVERSAREA PROCESULUI - “Judecatorul a luat masura stabilita de lege”

Data: 17 January 2020, 11:26 | autor: L.J. | 0 comentarii | 540 afisari

Prin Decizia din 09.08.2019, Tribunalul Bucuresti a respins plangerea declarata de recurentul-contestator.

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, intimatul a formulat o contestatie privind tergiversarea procesului, in conditiile art.522 si urm. C.pr.civ., solicitand, in esenta, sa constate instanta ca sunt incidente dispozitiile art.522 alin.2 pct.4 C.pr.civ., in conditiile in care obiectul cererii de chemare in judecata aferent careia are calitatea de intimat este o contestatie la executare, fiind, pe cale de consecinta, incidente dispozitiile art.717 alin.3 C.pr.civ.

La termenul din data de 12.06.2019, instanta a ramas in pronuntare pe contestatia reclamantului privind tergiversarea procesului.

Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti a respins ca neintemeiata contestatia privind tergiversarea procesului, formulata de intimat.

La data de 27.06.2019, contestatorul a formulat plangere impotriva Incheierii pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, prin care a fost respinsa contestatia privind tergiversarea procesului, inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a IV-a Civila la data 13.07.2019.

In motivare, s-a aratat ca aceasta contestatie la tergiversarea cauzei a fost inregistrata la data de 5.03.2019, fiind solutionata la data de 12.06.2019, cu depasirea termenului prevazut de art.524 alin.3 Cod de procedura civila, termen care s-a implinit la data de 11.06.2019, zi lucratoare, instanta de fond tergiversand chiar si contestatia la tergiversarea cauzei, termenele legale si imperative, devenind facultative pentru aceasta.

A precizat ca obiectul cauzei in care a fost formulata prezenta contestatie la tergiversarea cauzei este contestatie la executare impotriva unui act de executare, care in conformitate cu art.717 alin.3 Cod de Procedura Civila care arata ca 'Partile vor fi citate in termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere" raportat la art.215 alin. 2 Cod de Procedura Civila care arata ca „Procesele declarate urgente, cele ramase in divergenta si cele care au primit termen in continuare se vor dezbate inaintea celorlalte', necesita acordarea unui termen scurt.

Minuta Tribunalului Bucuresti:

“Respinge plangerea declarata de recurentul-contestator impotriva Incheierii pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, ca nefondata. Definitiva”.

Extras din decizia Tribunalului Bucuresti:

“Tribunalul arata ca dosarul inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti la data de 28.02.2019, are ca obiect contestatie la executare formulata de contestator impotriva procesului-verbal de distribuire in dosarul de executare nr...

Dosarul de executare a fost constituit ca urmare a cererii de executare silita formulate de catre intimatul-creditor la data de 19.01.2015, adresate initial  sub nr..., ulterior fiind inlocuit acest executor judecatoresc, prin Incheierea din data de 27.01.2016 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti in dosarul nr...

Dispozitiile legale care guverneaza prezenta procedura a executarii silite sunt cele ale Codului de procedura civila in forma in vigoare la momentul formularii cererii de executare, 19.01.2015, inainte de modificarile aduse prin OUG nr. 1/2016, conform dispozitiilor tranzitorii prevazute de art. 25 alin. 1 Cod procedura civila, respectiv :

Conform art. 712 : (1) Impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare. De asemenea, se poate face contestatie la executare si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa efectueze o executare silita sau sa indeplineasca un act de executare silita in conditiile legii.

Art. 716 : (1) Contestatiile se fac cu respectarea cerintelor de forma prevazute pentru cererile de chemare in judecata. (3) Intampinarea este obligatorie.

Art. 717 : (1) Contestatia la executare se judeca cu procedura prevazuta de prezentul cod pentru judecata in prima instanta, care se aplica in mod corespunzator, dispozitiile art. 200 nefiind aplicabile in acest caz. (2) Instanta sesizata va solicita de indata executorului judecatoresc sa ii transmita, in termenul fixat, copii certificate de acesta de pe actele dosarului de executare contestate, dispozitiile art. 286 fiind aplicabile in mod corespunzator, si ii va pune in vedere partii interesate sa achite cheltuielile ocazionate de acestea.

 (3) Partile vor fi citate in termen scurt, iar judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere.

Art. 200 prevede verificarea cererii si regularizarea acesteia.

Art. 201 : (1) Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dispune, prin rezolutie, comunicarea acesteia catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea prevazuta de lege, care va fi indicata expres, in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, in conditiile art.165.

(2) Intampinarea se comunica de indata reclamantului, care este obligat sa depuna raspuns la intampinare in termen de 10 zile de la comunicare. Paratul va lua cunostinta de raspunsul la intampinare de la dosarul cauzei.

(3) In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor. (5) In procesele urgente, termenele prevazute la alin. (1) -

(4) pot fi reduse de judecator in functie de circumstantele cauzei.

Art. 205 : (1) Intampinarea este actul de procedura prin care paratul se apara, in fapt si in drept, fata de cererea de chemare in judecata.

Art. 206 : (1) Intampinarea se comunica reclamantului, daca legea nu prevede altfel.

Art. 208 : (1) Intampinarea este obligatorie, in afara de cazurile in care legea prevede in mod expres altfel.

(2) Nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege atrage decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica, daca legea nu prevede altfel.

Fata de textele legale antecitate, tribunalul va proceda la analiza fiecarui motiv invocat in cuprinsul plangerii formulate impotriva Incheierii din data de 12.06.2019.

Referitor la faptul ca aceasta contestatie la tergiversarea cauzei a fost inregistrata la data de 5.03.2019, fiind solutionata la data de 12.06.2019, tribunalul arata ca, astfel cum rezulta din continutul dosarului, contestatia privind tergiversarea cauzei a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Sector 5 Bucuresti la data de 05.06.2019, fiind prezentata judecatorului la data de 11.06.2019, in acest sens fiind intocmita rezolutia din data de 11.06.2019, termenul de judecata acordat pentru solutionarea contestatiei fiind cel din data de 12.06.2019 (fila 8 dosar). Asadar, tribunalul retine ca au fost respectate disp. art. 524 alin. 3 CPC (Contestatia se solutioneaza de catre completul investit cu judecarea cauzei de indata sau in termen de cel mult 5 zile, fara citarea partilor).

Motivul vizand disp. art. 717 alin. 3 Cod de Procedura Civila raportat la art. 215 alin. 2 Cod de Procedura Civila : Tribunalul arata ca dispozitiile art. 717 Cod de Procedura Civila au fost respectate de judecator astfel cum rezulta din rezolutiile intocmite in dosarul nr. 4513/302/2019 la data de 12.03.2019, la data de 07.05.2019 si la data de 04.06.2019, respectiv - prima instanta a solicitat executorului judecatoresc sa ii transmita copiile certificate de pe actele dosarului de executare, - s-au comunicat intimatilor cererea de chemare in judecata, iar contestatorului si celorlalti intimati intampinarile formulate in cauza. Chiar recurentul a mentionat in cuprinsul plangerii faptul ca dispozitiile art. 201 Cod de Procedura civila raman aplicabile, astfel ca judecatorul nu va stabili direct termen de judecata, ci va proceda la realizarea comunicarilor catre parti, conditie indeplinita in cauza.

Referitor la disp. art. 215 alin. (2) Cod de Procedura civila ('Procesele declarate urgente, cele ramase in divergenta si cele care au primit termen in continuare se vor dezbate inaintea celorlalte.'), tribunalul arata ca acest articol ar fi incident cu ocazia stabilirii ordinii judecarii proceselor pentru realizarea apelului in sedinta de judecata, neavand relevanta in ce priveste stabilirea primului termen de judecata sau acordarea termenelor procedurale in dosar.

Asa cum s-a aratat si prin plangerea formulata, conform dispozitiilor art. 717 alin. (1) Cod de Procedura civila, dispozitiile art. 200 Cod de Procedura civila nu se aplica in ceea ce priveste contestatia la executare. Cu respectarea acestor dispozitii, instanta sesizata nu a verificat si regularizat cererea de chemare in judecata avand ca obiect contestatie la executare, deoarece prin prima rezolutie intocmita in dosar la data de 12.03.2019 (fila 14) au fost luate masuri pentru comunicarea cererii de chemare in judecata catre cei 6 (sase) intimati.

Nefiind regularizata cererea de chemare in judecata, in mod corect prin rezolutia din 04.06.2019 (fila 85), judecatorul a dispus citarea contestatorului, cu mentiunea de a depune la dosarul cauzei, pana la urmatorul termen de judecata, dovada achitarii unei taxe judiciare de timbru in cuantum de 1.000 lei, precum si dovada achitarii executorului judecatoresc, conform dispozitiilor art.717 alin.2 C.pr.civ., a cheltuielilor ocazionate de efectuarea de copii certificate de pe actele de executare aferente dosarului de executare, sub sanctiunea suspendarii judecarii cauzei, in conditiile art.242 alin.1 C.pr.civ. Asadar, in mod gresit se sustine in plangere faptul ca 'De abia la data de 4.06.2019, odata cu rezolutia privind termenul de judecata, instanta a observat ca reclamantul nu a depus taxa de timbru aferenta cererii, desi in conditiile art.200 alin.2 Cod de Procedura civila instanta s-a facut ca nu observa aceste lipsuri ale cererii, si nu a solicitat complinirea acestora in termenul prevazut de lege de 10 zile, inainte de a proceda la transmiterea actiunii pentru formularea intampinarilor, text de lege care prevede sanctiunea anularii cererii', deoarece conform dispozitiilor art. 717 alin. (1) Cod de Procedura civila, dispozitiile art. 200 Cod de Procedura civila nu se aplica in ceea ce priveste contestatia la executare, iar judecatorul nu putea dispune anularea cererii pentru lipsa taxei de timbru.

Referitor la aplicabilitatea dispozitiilor art. 201 alin. (5) Cod de Procedura civila, in sensul ca instanta va putea diminua termenele de depunere a intampinarii (25 de zile) si respectiv de depunere a raspunsului la intampinare (10 zile), tribunalul constata ca textul legal prevede ca termenele prevazute de art. 201 alin. 1-4 (25 de zile, 10 zile, 60 de zile) pot fi reduse de judecator in functie de circumstantele cauzei. Asadar, aceasta diminuare a termenelor este o facultate/optiune acordata judecatorului, care trebuie sa aprecieze in functie de circumstantele cauzei deduse judecatii, si nu o obligatie asa cum s-a mentionat in cuprinsul plangerii formulate

Mai mult, tribunalul arata ca in toate cazurile, reducerea termenelor procedurale trebuie facuta si prin raportare la disp. art. 180 CPC – Stabilirea termenelor procedurale coroborate cu disp. art. 185 CPC – Sanctiunea nerespectarii termenului - pentru a se preintampina eventuale incalcari / posibile atingeri ale celorlalte principii care guverneaza procesul civil (dreptul la aparare, principiul contradictorialitatii, principiul aflarii adevarului), pe langa principiul solutionarii cauzei intr-un termen optim si previzibil.

Masurile dispuse de judecatorul cauzei, in sensul acordarii termenelor prevazute de lege pentru formularea intampinarilor (25 de zile), precum si a raspunsurilor la intampinare (10 zile), nu echivaleaza cu nerespectarea dispozitiilor art. 717 alin. 3 CPC relative la faptul ca judecarea contestatiei se face de urgenta si cu precadere.

Referitor la incalcarea prevederilor art. 201 alin. 3 Cod de Procedura civila ('In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor'. ), tribunalul arata ca prin rezolutia din 07.05.2019 (fila 66) s-a stabilit termenul administrativ din data de 04.06.2019, iar la acest din urma termen, judecatorul a fixat prin rezolutie primul termen de judecata la data de 02.10.2019. Asadar, judecatorul a luat masura prevazuta de lege, respectiv cea a stabilirii primului termen de judecata.

Referitor la modalitatea de stabilire a primului termen si acordarea acestuia la data de 02.10.2019, tribunalul arata ca termenul prevazut de art.201 alin.3 Cod de Procedura civila este un termen de recomandare, judecatorul fiind cel care apreciaza, in raport de complexitatea dosarului, incarcatura sedintelor de judecata, programarea in sedintele de judecata si planificarea in cadrul altor activitati in cadrul instantei sau inafara acesteia, dar in stransa legatura cu formarea profesionala continua, cand stabileste primul termen de judecata. Partea litiganta nemultumita de stabilirea primului termen de judecata sau de acordarea unui termen de judecata prea lung are la dispozitie formularea unei cereri de preschimbare a termenului in conditiile art. 230 Cod de Procedura civila.

Potrivit art.522 Cod de Procedura civila: (1) Oricare dintre parti, precum si procurorul care participa la judecata pot face contestatie prin care, invocand incalcarea dreptului la solutionarea procesului intr-un termen optim si previzibil, sa solicite luarea masurilor legale pentru ca aceasta situatie sa fie inlaturata.

(2) Contestatia mentionata la alin. (1) se poate face in urmatoarele cazuri: pct. 4) cand instanta si-a nesocotit obligatia de a solutiona cauza intr-un termen optim si previzibil prin neluarea masurilor stabilite de lege sau prin neindeplinirea din oficiu, atunci cand legea o impune, a unui act de procedura necesar solutionarii cauzei, desi timpul scurs de la ultimul sau act de procedura ar fi fost suficient pentru luarea masurii sau indeplinirea actului.

Asadar, textul legal invocat - art. 522 alin.2 pct.4 prima teza Cod de Procedura civila circumstantiaza care sunt situatiile de inactiune din partea instantei care ar putea conduce la incalcarea obligatiei de solutionare a cauzei intr-un termen optim si previzibil si in care instanta poate fi considerata culpabila.

In cauza, contestatorul a invocat nerespectarea disp. art. 522 alin.2 pct. 4 prima teza, respectiv cand instanta si-a nesocotit obligatia de a solutiona cauza intr-un termen optim si previzibil prin neluarea masurilor stabilite de lege, dar in dosarul inregistrat sub nr..., udecatorul a luat masura stabilita de lege, respectiv fixarea prin rezolutie a primului termen de judecata. In situatia in care partea apreciaza ca termenul stabilit este prea lung, are posibilitatea de a formula cerere de preschimbare a termenului conform art. 230 CPC (termenul de judecata nu poate fi preschimbat decat pentru motive temeinice).

Asa cum s-a retinut si de judecatorie, apararile invocate relativ la perioada inregistrarii cauzei (28.02.2019) si data acordarii primului termen de judecata (02.10.2019) tin de justificarea unei eventuale cereri de preschimbare a termenului de judecat fixat”.
>>Decizia Tribunalului Bucuresti

Adauga comentariu

*
*
laugh.giflol.gifsmile.gifwink.gifcool.gifnormal.gifwhistling.gifredface.gifsad.gifcry.gifsurprised.gifconfused.gifsick.gifshocked.gifsleeping.giftongue.gifrolleyes.gifunsure.gif

*

DISCLAIMER

Mesajele cu continut indecent nu vor fi postate. Atentie! Postati pe propria raspundere!

Inainte de a posta, cititi regulamentul: Termeni legali si Conditii

rominvent.ro Harta avocati romania Harta avocati romania Lege5
PORTAL JURISPRUDENTA RELEVANTA
ULTIMELE ACTE NOUTATI
ABONEAZA-TE!

Introdu-ti adresa de email pentru a te abona la Lumea Juridica si vei primi notificari cu cele mai noi stiri si articole.